ترجمه مقاله

معلول

ma'lul

۱. علیل.
۲. (اسم، صفت) [مقابلِ علت] (فلسفه) آنچه چیز دیگر سبب آن باشد؛ نتیجه.
۲. (اسم، صفت) [قدیمی] بیمار.

۱. بیمار، دردمند، علیل ≠ تندرست، سالم
۲. اثر، پیامدعلت ≠ علت

ترجمه مقاله