ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معصومیت

ma'sumiy[y]at

۱. معصوم بودن.
۲. کودکی.
۳. بی‌گناهی.

۱. بیگناهی، پاکدامنی
۲. عفاف، سادگی، بیپیرایگی
۳. مظلومیت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ