ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معزی الیه

ma'ziyon'elayh

= مشارالیه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ