ترجمه مقاله

معرفت

ma'refat

۱. شناختن چیزی.
۲. شناسایی.
۳. علم و دانش.

۱. آگاهی، اطلاع، بینش، حکمت، دانش، شناخت، شناسایی، عرفان، عقل، علم، فرهنگ، فضیلت، کمال، وقوف
۲. شناختن، وقوف یافتن

شناخت

ترجمه مقاله