ترجمه مقاله

معجزه

mo'jeze

امر خارق‌العاده از سوی پیامبران که دیگران از انجام مانند آن عاجز باشند.

۱. اعجاز، معجز
۲. کرامت
۳. استدراج

شگفتی، ورچ، فرجود

ترجمه مقاله