ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معتکف

mo'takef

کسی که برای عبادت در مسجد یا گوشۀ دیگر اقامت کند؛ گوشه‌نشین.

۱. زاویهنشین، عاکف، خلوتگزیده، عزلتنشین، گوشهگیر، گوشهنشین، معتزل، مقیم
۲. زاهد، متعبد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ