ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معتدل

mo'tadel

۱. راست؛ مستقیم.
۲. برابر.
۳. میانه.
۴. میانه‌رو.

۱. آرام، ملایم، میانهرو، نرمخو
۲. معتدله
۳. دارای اعتدال
۴. راست، مستقیم ≠ تندرو
۵. کج، کژ

میان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ