ترجمه مقاله

معتدبه

mo'taddonbeh

هنگفت؛ فراوان؛ بسیار.

ترجمه مقاله