ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معاینه

mo'āyene

۱. (پزشکی) بررسی بدن برای تشخیص بیماری.
۲. (قید) [عامیانه] دقیقاً؛ کاملاً.
۳. (تصوف) کشف و شهود.
۴. [قدیمی] دیدن؛ مشاهده.

۱. امتحان، بازبینی، بازدید، بررسی
۲. مشاهده، بررسی (وضعبیمار)

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ