ترجمه مقاله

معایب

ma'āyeb

عیب‌ها.

بدیها، زشتیها، عیبها ≠ محاسن

ترجمه مقاله