ترجمه مقاله

معالج

mo'ālej

علاج‌کننده؛ درمان‌کننده؛ چاره‌کننده.

درمانگر، درمانکننده، علاجکننده، مداواگر

ترجمه مقاله