ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معاضد

mo'āzed

یاری‌کننده؛ هم‌بازو؛ یارویاور.

پشتیبان، پناه، حامی، کمک، معاون، معین، یار، یاور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ