ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مظنون

maznun

۱. گمان‌برده‌شده.
۲. کسی که مورد بدگمانی واقع شده.

۱. ظنین، بدگمان
۲. متهم، مشکوک، درمظان ≠ مبرا
۳. نامعلوم، نامحقق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ