ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مظلمه

mazleme

۱. ظلم و ستم.
۲. [قدیمی] آنچه به ظلم و ستم از کسی گرفته شده باشد.

۱. دادخواهی
۲. ستم، ظلم
۳. زورستانی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ