ترجمه مقاله

مظالم

mazālem

= مظلمه

۱. ستمها، بیدادها، بیدادگریها
۲. مظلمهها، مظلمتها، زورستانیها
۳. دادخواهیها
۴. دادگاه، محکمه

ترجمه مقاله