ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطوی

matvi[y]

۱. (ادبی) در عروض، ویژگی پایه‌ای که در آن مستفعلن به مفتعلن تبدیل شود.
۲. [قدیمی] پیچیده‌شده؛ در‌هم‌پیچیده؛ پیچ‌در‌پیچ؛ پیچ‌دار؛ درنوردیده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ