ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطمئن

motma'en[n]

۱. آرام و آسوده‌خاطر.
۲. [قدیمی] آرمیده؛ قرارگرفته.

آرام، آسودهخاطر، ایمن، خاطرجمع، دلگرم، زاهل، قانع، معتمد، موثق، قابل اطمینان، موثوق، واثق ≠ نامطمئن

دلپر، استیگان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ