ترجمه مقاله

مطلقه

motallaqe

ویژگی زنی که شوهرش او را طلاق داده باشد؛ طلاق‌داده‌شده.

بیشو، بیوه، بیهمسر، جداشده، طلاقگرفته ≠ متاهل

جداشده

ترجمه مقاله