ترجمه مقاله

مطلق

motlaq

آزاد و رها؛ بی‌قید.

۱. آزاد، بیقید، رها
۲. تام، تمام، کامل
۳. یکدست، یکسره
۴. خالص
۵. مجرد ≠ مقید

یله، بی چون و چرا

ترجمه مقاله