ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطلع

matla'

۱. جای برآمدن.
۲. جا یا جهت طلوع ستارگان.
۳. آغاز کلام.
۴. (ادبی) نخستین بیت غزل یا قصیده.

آگاه، اهل، بااطلاع، باخبر، بصیر، خبره، خبیر، دانشمند، مخبر، مسبوق، مستحضر، مشرف، وارد، واقف ≠ ناآگاه

آگاه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ