ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطرود کردن

کنارگذاشتن، طرد کردن، راندن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ