ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطرد

metrad

۱. نیزۀ کوتاه.
۲. علم؛ درفش.

۱. زوبین، نیزه
۲. درفش، رایت
۳. دیبا، حریر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ