ترجمه مقاله

مطرح

matrah

۱. طرح‌شده؛ موردبحث‌قرار‌گرفته.
۲. (اسم) [قدیمی] محل طرح کردن؛ محل انداختن؛ جای افکندن.

۱. مورد بحث
۲. موردتوجه
۳. طرحشده

ترجمه مقاله