ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطرب

motreb

۱. به‌ طرب‌آورنده.
۲. نوازنده.
۳. خواننده.
۴. رقاص.

خنیاگر، رامشگر، ساززن، مغنی، سرودخوان، شکافهزن، مغنی، موسیقیدان، نوازنده، نواساز، نواگر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ