ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطبعه

matba'e

جای چاپ کردن اوراق؛ چاپخانه.

چاپخانه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ