ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مضمار

mezmār

۱. میدان.
۲. [مجاز] عرصه.

پهنه، عرصه، میدان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ