ترجمه مقاله

مضعف

moz'ef

ضعیف‌کننده؛ سست‌کننده.

ترجمه مقاله