ترجمه مقاله

مضطرب

moztareb

۱. دچار اضطراب.
۲. جنبنده؛ لرزان.
۳. آشفته.

آشفته، بیآرام، بیتاب، بیقرار، پریشانحال، پریشانفکر، دچاراضطراب، دستخوش اضطراب، دلتنگ، دلواپس، سراسیمه، سرگردان، سرگشته، شوریده، غمناک، مشوش، ناآرام، ناراحت، نگران ≠ آرام

دلواپس، پریشان، سرآسیمه، آسیمه سر

ترجمه مقاله