ترجمه مقاله

مضر

mozer[r]

ضرررساننده؛ زیان‌آور.

زیانآور، زیانبار، زیانبخش، زیانمند، ضرربخش ≠ سودمند

آسیب رسان، زیان آور

ترجمه مقاله