ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مضایق

mazāyeq

= مضیق

۱. تنگناها، مضیقهها ≠ فراخناها
۲. گذرگاههای صعبالعبور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ