ترجمه مقاله

مصونیت

masuniy[y]at

۱. مصون بودن؛ محفوظ بودن.
۲. (پزشکی) حالت مقاومت نسبی در برابر بعضی بیماری‌ها.
۳. (سیاسی) مصون بودن از بازداشت و تعقیب.

۱. ایمنی
۲. مصون بودن، محفوظ بودن

ترجمه مقاله