ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصنوعی

۱. تصنعی، غیرواقعی
۲. جعلی
۳. دروغین، ساختگی ≠ حقیقی، واقعی

ساختگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ