ترجمه مقاله

مصنف

mosannef

تصنیف‌کننده؛ نویسندۀ کتاب.

۱. تصنیفساز، شاعر
۲. نویسنده

برنویس

ترجمه مقاله