ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصلوب کردن

۱. بهدار آویختن، دار زدن
۲. مصلوب کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ