ترجمه مقاله

مصلوب

maslub

به‌دارآویخته‌شده.

بهصلیبآویختهشده، دارزدهشده، بهدارآویخته

ترجمه مقاله