ترجمه مقاله

مصلحت بین

masla(e)hatbin

آن‌که خیر و صلاح را در نظر می‌گیرد.

ترجمه مقاله