ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصطلح

mostalah

کلمه‌ای که در زبان جمعی از مردم غیر از معنی حقیقی خودش برای موضوع خاصی متداول شده باشد؛ اصطلاح‌شده.

۱. زبانزد
۲. اصطلاحشده، تعبیر، واژه ≠ غیرمصطلح

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ