ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصر

mesr

۱. مرز و سرحد بین دو زمین.
۲. ناحیه.
۳. شهر.

پافشاریکننده، پررو، سمج، اصرارکننده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ