ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصدق

mosaddaq

۱. تصدیق‌شده؛ گواهی‌شده.
۲. باور‌کرده‌شده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ