ترجمه مقاله

مصدع شدن

زحمتدادن، زحمتافزا شدن، دردسر دادن، تصدیعدادن، مزاحم شدن

ترجمه مقاله