ترجمه مقاله

مصدع

mosadde'

آنچه باعث دردسر شود؛ دردسر‌دهنده.

سرخر، مخل، مزاحم، دردسردهنده، زحمتافزا

ترجمه مقاله