ترجمه مقاله

مصادره

mosādere

۱. ‌مال کسی را به‌زور ضبط کردن.
۲. جریمه و تاوان گرفتن.
۳. بازگیری؛ بازخواست.

ضبط اموال، مطالبه، تاوانگیری، اخذ، بازگیری

تاوا نگیر

ترجمه مقاله