ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشکل پسند

moškelpasand

کسی که چیزی را به دشواری پسند کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ