ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشوش

mošavvaš

درهم؛ شوریده؛ پریشان؛ آشفته؛ نامرتب.

۱. آسیمه، آشفته، بیآرام، پریشان، شوریده، مضطرب، ناراحت، نگران، هراسان
۲. نامرتب ≠ آرام

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ