ترجمه مقاله

مشمئز شدن

بیزارشدن، دلزده شده، متنفر گشتن ≠ راغب شدن، شایق شدن، مشتاق گشتن

ترجمه مقاله