ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشفق

mošfeq

دل‌سوز؛ مهربان.

باشفقت، بامحبت، خیرخواه، دلسوز، شفیق، غمخوار، مهربان، ناصح ≠ نامهربان

دلسوز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ