ترجمه مقاله

مشروع

mašru'

آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند.

حلال، روا، شرعی، قانونی، مجاز ≠ نامشروع

ترجمه مقاله