ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشرف

mošref

۱. بالا بر‌آمده؛ کسی یا چیزی که بربلندی قرار دارد و یا از غیر خود بلندتر است.
۲. کسی یا چیزی که از بلندی مسلط بر کس دیگر یا چیز دیگر باشد؛ دیده‌ورشونده.
۳. [قدیمی] ناظر خرج.
۴. [قدیمی] ناظر عمل.

۱. دیدهور، مجاور، مسلط، نزدیک
۲. مراقب، مواظب
۳. ناظر، مباشر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ