ترجمه مقاله

مشتری

moštari

۱. خریدار؛ کسی که چیزی می‌خرد.
۲. (اسم) (نجوم) پنجمین و بزرگ‌ترین سیارۀ منظومۀ شمسی؛ برجیس؛ هرمز؛ ژوپیتر.

۱. بایع، خریدار
۲. طرفدار
۳. خواهان، خواستار، مایل
۴. ارباب رجوع،
۵. برجیس

اورمزد، خریدار، هرمز

ترجمه مقاله