ترجمه مقاله

مشتاق

moštāq

دارای شوق و اشتیاق؛ مایل و راغب به چیزی؛ آرزومند.

۱. آرزومند، راغب، شایق، شوقمند، پرشوق، مایل، متمایل ≠ بیزار
۲. عاشق، شیفته

آرزومند

ترجمه مقاله